Fantasy War
Search…
CHỢ
Trong thế giới Fantasy War, bạn có thể mua bán và trao đổi bất cứ thứ gì mà mình sở hữu.
  • Soldier
  • Trang bị
  • Nguyên liệu
  • Vật phẩm
Market Place sẽ được tích hợp ingame để thuận thiện cho việc mua bán và trao đổi.
Phí giao dịch là 5%. 4,5% sẽ được đưa về Farm Pool và 0,5% sẽ được chuyển cho quỹ Dev.
Copy link