Fantasy War
Search
⌃K

Hiệu Ứng Buff Tộc

Khi có 3 Soldier cùng chủng tộc kề vai chiến đấu, sẽ tạo nên hiệu quả vượt trội.
  • Human: Tất cả Soldier hồi 4 năng lượng mỗi lượt.
  • Beast: Tất cả Soldier tăng 10% tấn công.
  • Elf: Tất cả Soldier tăng 10% tốc độ.
  • Dwarf: Tất cả Soldier tăng 10% máu.
  • Dragon: Tất cả Soldier được thuộc tính xuyên 7.5% phòng thủ.