Fantasy War
Search
⌃K

Thuộc Tính

Thuộc tính tấn công:
Thuộc tính
Tác dụng
Nhóm
Hiếm
Tăng tấn công hệ Thủy
Tăng 1 > 10% tấn công hệ Thủy.
element_attack
1
Tăng tấn công hệ Thổ
Tăng 1 > 10% tấn công hệ Thổ.
element_attack
1
Tăng tấn công hệ Hỏa
Tăng 1 > 10% tấn công hệ Hỏa.
element_attack
1
Tăng tấn công hệ Mộc
Tăng 1 > 10% tấn công hệ Mộc.
element_attack
1
Tăng tấn công hệ Kim
Tăng 1 > 10% tấn công hệ Kim.
element_attack
1
Tăng tấn công hệ Quang
Tăng 1 > 10% tấn công hệ Quang.
element_attack
1
Tăng tấn công hệ Ám
Tăng 1 > 10% tấn công hệ Ám.
element_attack
1
Tăng tấn công hệ Phong
Tăng 1 > 10% tấn công hệ Phong.
element_attack
1
Tăng tấn công hệ Lôi
Tăng 1 > 10% tấn công hệ Lôi.
element_attack
1
Tăng tấn công hệ Băng
Tăng 1 > 10% tấn công hệ Băng.
element_attack
1
Tăng tấn công tộc Beats
Tăng 1 > 10% tấn công tộc Beats
race_attack
1
Tăng tấn công tộc Human
Tăng 1 > 10% tấn công tộc Human
race_attack
1
Tăng tấn công tộc Elf
Tăng 1 > 10% tấn công tộc Elf
race_attack
1
Tăng tấn công tộc Dwarf
Tăng 1 > 10% tấn công tộc Dwarf
race_attack
1
Tăng tấn công
Tăng 10 > 100 điểm tấn công.
stats_buff
1
Tăng tốc độ - điểm
Tăng 10 > 100 điểm tốc độ.
stats_buff
1
Tăng tấn công %
Tăng 1% > 10% tấn công
stats_buff
2
Tăng tốc độ - %
Tăng 1% > 10% tốc độ.
stats_buff
2
Tăng chí mạng
Tăng 1% > 10% chí mạng.
stats_buff
2
Double Damage
Tăng 1% > 10% nhân đôi sát thương.
double_damage
2
Tăng sát thương chí mạng
Tăng 2 đến 20% sát thương chí mạng.
critical_damage
2
Sát thương kỹ năng
Tăng 1 > 10% sát thương kỹ năng.
skill_damage
2
Chính xác
Tăng 1% đến 10% chính xác
stats_buff
2
Xuyên giáp %
Xuyên 1% > 10% phòng thủ đối phương.
armor_reduction
3
Bỏ qua phòng thủ %
Tăng 1% > 10% bỏ qua phòng thủ.
armor_penetration
3
Tăng tấn công mỗi lượt
Tăng 0.2% > 2% tấn công mỗi lượt.
stats_per_turn
3
Tăng tốc độ mỗi lượt
Tăng 0.2% > 2% tốc độ mỗi lượt.
stats_per_turn
3
Tăng chí mạng mỗi lượt
Tăng 0.2 % > 2% Chí Mạng mỗi lượt
stats_per_turn
3
Đánh cắp điểm tấn công
Đánh cắp 10 > 100 điểm tấn công trên đòn đánh.
stats_steal
3
Đánh cắp điểm tốc độ
Đánh cắp 10 > 100 điểm tốc độ trên đòn đánh.
stats_steal
3
Đánh cắp chí mạng
Đánh cắp 0.2% > 2% chí mạng trên đòn đánh.
stats_steal
3
Tiêu diệt %
Đòn đánh sẽ tiêu diệt đối phương nếu HP thấp hơn 1 > 10% hp.
execute
3
Hút máu
Hút 1 > 10% máu.
hp_steal
3
Thuộc tính phòng thủ:
Thuộc tính
Tác dụng
Nhóm
Hiếm
Tăng phòng thủ hệ Thủy
Tăng 1 > 10% phòng thủ hệ Thủy.
element_defend
1
Tăng phòng thủ hệ Thổ
Tăng 1 > 10% phòng thủ hệ Thổ.
element_defend
1
Tăng phòng thủ hệ Hỏa
Tăng 1 > 10% phòng thủ hệ Hỏa.
element_defend
1
Tăng phòng thủ hệ Mộc
Tăng 1 > 10% phòng thủ hệ Mộc.
element_defend
1
Tăng phòng thủ hệ Kim
Tăng 1 > 10% phòng thủ hệ Kim.
element_defend
1
Tăng phòng thủ hệ Quang
Tăng 1 > 10% phòng thủ hệ Quang.
element_defend
1
Tăng phòng thủ hệ Ám
Tăng 1 > 10% phòng thủ hệ Ám.
element_defend
1
Tăng phòng thủ hệ Phong
Tăng 1 > 10% phòng thủ hệ Phong.
element_defend
1
Tăng phòng thủ hệ Lôi
Tăng 1 > 10% phòng thủ hệ Lôi.
element_defend
1
Tăng phòng thủ hệ Băng
Tăng 1 > 10% phòng thủ hệ Băng.
element_defend
1
Tăng phòng thủ tộc Beats
Tăng 1 > 10% phòng thủ tộc Beats
race_defend
1
Tăng phòng thủ tộc Human
Tăng 1 > 10% phòng thủ tộc Human
race_defend
1
Tăng phòng thủ tộc Elf
Tăng 1 > 10% phòng thủ tộc Elf
race_defend
1
Tăng phòng thủ tộc Dwarf
Tăng 1 > 10% phòng thủ tộc Dwarf
race_defend
1
Tăng máu
Tăng 100 đến 1000 máu.
stats_buff
1
Tăng máu %
Tăng 1 đến 10% máu.
stats_buff
2
Giảm sát thương %
Giảm 1 đến 10% sát thương
damage_reduce
2
Hồi máu
Hồi lại 10 đến 100 máu mỗi lượt.
stats_buff
2
Giảm sát thương chí mạng
Giảm 2 đến 20% sát thương chí mạng.
critical_defend
2
Né tránh chí mạng
Tăng 1 đến 10% né tránh chí mạng
critical_avoid
2
Hồi máu %
Hồi lại 0.2 đến 2% máu mỗi lượt.
stats_buff
3
Né tránh
Tăng 1 đến 10% né tránh.
stats_buff
3
Chuyển đổ
Chuyển đổi 1 đến 10% sát thương nhận được thành máu.
damage_convert
3
Last modified 9mo ago