Fantasy War
Search
⌃K

Khiên và Chùy

Text
E-Rank
D-Rank
C-Rank
B-Rank
A-Rank
S-Rank
SS-Rank
SSS-Rank
Tấn công
72 ~ 88
144 ~ 176
216 ~ 264
288 ~ 352
360 ~ 440
432 ~ 528
540 ~ 660
684 ~ 836
Chí mạng
2,16% ~ 2,64%
4,32% ~ 5,28%
6,48% ~ 7,92%
8,64% ~ 10,56%
10,8% ~ 13,2%
12,96% ~ 15,84%
16,2% ~ 19,8%
20,52% ~ 25,08%
Tốc độ
54 ~ 66
108 ~ 132
162 ~ 198,
216 ~ 264
270 ~ 330
324 ~ 396,
405 ~ 495,
513 ~ 627
Hồi năng lượng
1,8 ~ 2,2
3,6 ~ 4,4
5,4 ~ 6,6
7,2 ~ 8,8
9 ~ 11
10,8 ~ 13,2
13,5 ~ 16,5
16,2 ~ 19,8
Máu
0 ~ 0
0 ~ 0
0 ~ 0
0 ~ 0
0 ~ 0
0 ~ 0
0 ~ 0
0 ~ 0
Giáp
6,3 ~ 7,7
12,6 ~ 15,4
18,9 ~ 23,1
25,2 ~ 30,8
31,5 ~ 38,5
37,8 ~ 46,2
47,25 ~ 57,75
59,85 ~ 73,15
Kháng phép
0 ~ 0
0 ~ 0
0 ~ 0
0 ~ 0
0 ~ 0
0 ~ 0
0 ~ 0
0 ~ 0
Hồi máu.
0 ~ 0
0 ~ 0
0 ~ 0
0 ~ 0
0 ~ 0
0 ~ 0
0 ~ 0
0 ~ 0