Fantasy War
Search
K

6. Mua & Bán Nguyên Liệu

Đầu tiên, bạn hãy chọn loại Nguyên Liệu muốn mua & bán.
Sau khi chọn xong, bạn hãy nhập vào đơn giá, và số lượng. Nếu muốn Bán thì nhấn Bán, nếu muốn Mua thì nhấn Mua.
Trường hợp Mua
Trường hợp bạn Mua, nếu trên chợ có sẵn những đơn bán thấp hơn giá Mua của bạn, thì hệ thống sẽ tự động khớp lệnh các đơn bán, và bạn sẽ nhận được số nguyên liệu đó ngay lập tức. Bạn sẽ chỉ trả số tiền chính xác các đơn bán đang có trên hệ thống, số tiền dư sẽ được hoàn trả.
Ví dụ bạn mua 5 Đồng F giá 3 FAWA, và trên hệ thống có sẵn 2 Đồng F giá 1 FAWA, thì bạn sẽ được mua lập tức 2 Đồng F với giá 1 FAWA, bạn chỉ phải trả 2 FAWA cho 2 Đồng F, và được tạo 1 đơn mua 3 Đồng F giá 3 FAWA. Những người khác có thể bán cho bạn sau đó.
Trường hợp Bán
Trường hợp bạn Mua, nếu trên chợ có sẵn những đơn mua cao hơn giá Bán của bạn, thì hệ thống sẽ tự động khớp lệnh các đơn mua, và bạn sẽ nhận được FAWA ngay lập tức.
Ví dụ bạn bán 5 Đồng F giá 1 FAWA, và trên hệ thống có sẵn đơn mua 2 Đồng F giá 3 FAWA, thì bạn sẽ bán lập tức 2 Đồng F với giá 3 FAWA, bạn sẽ nhận được 6 FAWA cho 2 Đồng F, và được tạo 1 đơn bán 3 Đồng F giá 1FAWA. Những người khác có thể mua của bạn sau đó.